Read the Bible in a Year (KJV):
Henry Groves Reading Scheme

Select:    

January

1Gen 1 - 2:5Job 1 - 2:10Matt 1
2Gen 2:4 - 25Job 2:11 - 3:26Matt 2
3Gen 3Job 4,5Matt 3
4Gen 4,5Job 6,7Matt 4
5Gen 6 - 7:10Job 8Matt 5:1-20
6Gen 7:11 - 8:19Job 9,10Matt 5:21 - 38
7Gen 8:20 - 9:29Job 11,12Matt 6:1 - 18
8Gen 10 - 11:26Job 13,14Matt 6:19 - 7:6
9Gen 11:27 - 12:20Job 15Matt 7:7 - 29
10Gen 13,14Job 16,17Matt 8:1 - 27
11Gen 15,16Job 18,19Matt 8:28 - 9:17
12Gen 17Job 20Matt 9:18 - 38
13Gen 18Job 21Matt 10:1 - 25
14Gen 19Job 22Matt 10:26 - 11:1
15Gen 20,21Job 23,24Matt 11:2 - 50
16Gen 22Job 25,26,27Matt 12:1 - 21
17Gen 23Job 28Matt 12:22 - 50
18Gen 24Job 29,30Matt 13:1 - 23
19Gen 25Job 31Matt 13:24 - 43
20Gen 26Job 32,33Matt 13:43 - 14:13
21Gen 27Job 34,35Matt 14:14 - 35
22Gen 28Job 36,37Matt 15:1 - 28
23Gen 29Job 38,39Matt 15:29 - 16:12
24Gen 30Job 40,41Matt 16:13 - 17:13
25Gen 31Job 42Matt 17:14 - 18:14
26Gen 32 - 33:16Psalm 1,2,3Matt 18:15 - 35
27Gen 33:17 - 34:31Psalm 4,5,6Matt 19:1 - 15
28Gen 35Psalm 7,8Matt 19:16 - 20:16
29Gen 36Psalm 9,10Matt 20:17 - 34
30Gen 37Psalm 11,12,13,14Matt 21:1 - 32
31Gen 38Psalm 15,16Matt 21:33 - 22:14

February

1Gen 39Psalm 17Matt 22:15 - 46
2Gen 40Psalm 18:1 - 29Matt 23
3Gen 41:1 - 49Psalm 18:30 - 50Matt 24:1 - 28
4Gen 41:50 - 42:38Psalm 19Matt 24:29 - 51
5Gen 43Psalm 20, 21Matt 25:1 - 30
6Gen 44Psalm 22Matt 25:31 - 26:2
7Gen 45Psalm 23, 24Matt 26:3 - 30
8Gen 46:1 - 47:26Psalm 25Matt 26:31 - 57
9Gen 47:27 - 48:22Psalm 26, 27Matt 26:58 - 75
10Gen 49Psalm 28, 29Matt 27:1 - 26
11Gen 50Psalm 30Matt 27:27 - 44
12Exod 1:1 - 2:22Psalm 31Matt 27:45 - 66
13Exod 2:23 - 3:22Psalm 32, 33Matt 28
14Exod 4Psalm 34Acts 1
15Exod 5:1 - 6:12Psalm 35, 36Acts 2:1 - 21
16Exod 6:13 - 7:25Psalm 37Acts 2:22 - 47
17Exod 8Psalm 38, 39Acts 3
18Exod 9Psalm 40, 41Acts 4:1 - 31
19Exod 10Psalm 42, 43Acts 4:32 - 5:11
20Exod 11:1 - 12:20Psalm 44Acts 5:12 - 42
21Exod 12:21 - 51Psalm 45, 46Acts 6
22Exod 13:1 - 14:4Psalm 47, 48Acts 7:1 - 29
23Exod 14:5 - 31Psalm 49, 50Acts 7:30 - 8:4
24Exod 15Psalm 51Acts 8:5 - 40
25Exod 16Psalm 52, 53, 54Acts 9:1 - 31
26Exod 17Psalm 55Acts 9:32 - 43
27Exod 18Psalm 56, 57Acts 10:1 - 23
28Exod 19Psalm 58, 59Acts 10:24 - 48

March

1Exod 20Psalm 60, 61Acts 11:1 - 18
2Exod 21Psalm 62, 63Acts 11:19 - 30
3Exod 22:1 - 23:9Psalm 64, 65Acts 12
4Exod 23:10 - 33Psalm 66, 67Acts 13:1 - 25
5Exod 24Psalm 68Acts 13:26 - 52
6Exod 25Psalm 69Acts 14
7Exod 26:1 - 30Psalm 70, 71Acts 15:1 - 21
8Exod 26:31 - 27:19Psalm 72Acts 15:22 - 35
9Exod 27:20 - 28:14Psalm 73Acts 15:36 - 16:15
10Exod 28:15 - 43Psalm 74, 75Acts 16:16 - 40
11Exod 29:1 - 37Psalm 76, 77Acts 17:1 - 15
12Exod 29:38 - 30:10Psalm 78:1 - 31Acts 17:16 - 34
13Exod 30:11 - 38Psalm 78:32 - 72Acts 18:1 - 22
14Exod 31Psalm 79, 80Acts 18:23 - 19:20
15Exod 32Psalm 81, 82Acts 19:21 - 41
16Exod 33:1 - 34:3Psalm 83, 84Acts 20:1 - 16
17Exod 34:4 - 35Psalm 85, 86Acts 20:17 - 38
18Exod 35Psalm 87, 88Acts 21:1 - 16
19Exod 36Psalm 89:1 - 18Acts 21:17 - 38
20Exod 37Psalm 89:19 - 52Acts 22:1 - 21
21Exod 38Psalm 90, 91Acts 22:22 - 23:11
22Exod 39Psalm 92, 93Acts 23:12 - 35
23Exod 40Psalm 94, 95Acts 24
24Lev 1Psalm 96, 97, 98Acts 25:1 - 22
25Lev 2Psalm 99, 100, 101Acts 25:23 - 26:11
26Lev 3Psalm 102Acts 26:12 - 32
27Lev 4:1 - 26Psalm 103Acts 27:1 - 26
28Lev 4:27 - 5:13Psalm 104Acts 27:27 - 28:10
29Lev 5:14 - 6:7Psalm 105Acts 28:11 - 31
30Lev 6:8 - 7:10Psalm 106Mark 1:1 - 20
31Lev 7:11 - 38Psalm 107Mark 1:21 - 45

April

1Lev 8Psalm 108Mark 2:1 - 22
2Lev 9Psalm 109Mark 2:23 - 3:12
3Lev 10Psalm 110, 111Mark 3:13 - 35
4Lev 11Psalm 112, 113, 114Mark 4:1 - 20
5Lev 12:1 - 13:23Psalm 115, 116Mark 4:21 - 41
6Lev 13:24 - 59Psalm 117, 118Mark 5:1 - 20
7Lev 14:1 - 32Psalm 119:1 - 40Mark 5:21 - 43
8Lev 14:33 - 57Psalm 119:41 - 72Mark 6:1 - 29
9Lev 15Psalm 119:73 - 112Mark 6:30 - 56
10Lev 16Psalm 119:113 - 144Mark 7:1 - 23
11Lev 17, 18Psalm 119:145 - 176Mark 7:24 - 8:10
12Lev 19, 20Psalm 120, 121, 122Mark 8:11 - 26
13Lev 21Psalm 124 - 127Mark 8:27 - 9:13
14Lev 22Psalm 128 - 131Mark 9:14 - 32
15Lev 23:1 - 22Psalm 132, 133Mark 9:33 - 50
16Lev 23:23 - 44Psalm 134, 135Mark 10:1 - 31
17Lev 24Psalm 136, 137Mark 10:32 - 52
18Lev 25Psalm 138, 139Mark 11:1 - 26
19Lev 26Psalm 140, 141Mark 11:27 - 12:17
20Lev 27Psalm 142, 143Mark 12:18 - 44
21Num 1Psalm 144, 145Mark 13
22Num 2Psalm 146, 147Mark 14:1 - 26
23Num 3Psalm 148 - 150Mark 14:27 - 52
24Num 4Prov 1Mark 14:53 - 72
25Num 5Prov 2Mark 15:1 - 23
26Num 6Prov 3Mark 15:24 - 47
27Num 7Prov 4Mark 16
28Num 8Prov 5:1 - 6:191 Peter 1:1 - 12
29Num 9:1 - 10:10Prov 6:20 - 7:271 Peter 1:13 - 2:10
30Num 10:11 - 11:3Prov 81 Peter 2:11 - 3:7

May

1Num 11:4 - 35Prov 91 Peter 3:8 - 22
2Num 12, 13Prov 101 Peter 4
3Num 14Prov 111 Peter 5
4Num 15Prov 122 Peter 1
5Num 16:1 - 40Prov 132 Peter 2
6Num 16:41 - 17:13Prov 142 Peter 3
7Num 18Prov 15James 1
8Num 19Prov 16James 2
9Num 20Prov 17James 3
10Num 21Prov 18James 4
11Num 22:1 - 38Prov 19James 5
12Num 22:39 - 23:26Prov 20:1 - 21:11Jude 1
13Num 23:27 - 24:25Prov 21:12 - 22:16Luke 1:1 - 25
14Num 25:1 - 26:51Prov 22:17 - 23:11Luke 1:26 - 56
15Num 26:52 - 27:23Prov 23:12 - 35Luke 1:57 - 80
16Num 28Prov 24Luke 2:1 - 21
17Num 29Prov 25:1 - 26:12Luke 2:22 - 52
18Num 30, 31Prov 26:13 - 27:27Luke 3
19Num 32Prov 28Luke 4:1 - 15
20Num 33Prov 29Luke 4:16 - 44
21Num 34:1 - 35:8Prov 30Luke 5:1 - 16
22Num 35:9 - 36:13Prov 31Luke 5:17 - 39
23Deut 1Eccl 1:1 - 2:10Luke 6:1 - 19
24Deut 2Eccl 2:11 - 3:15Luke 6:20 - 49
25Deut 3Eccl 3:16 - 4:16Luke 7:1 - 29
26Deut 4Eccl 5, 6Luke 7:30 - 50
27Deut 5Eccl 7Luke 8:1 - 21
28Deut 6:1 - 7:10Eccl 8:1 - 9:10Luke 8:22 - 39
29Deut 7:11 - 8:20Eccl 9:11 - 10:20Luke 8:40 - 56
30Deut 9:1 - 10:11Eccl 11, 12Luke 9:1 - 17
31Deut 10:12 - 11:32Song 1:1 - 2:7Luke 9:18 - 36

June

1Deut 12Song 2:8 - 3:5Luke 9:37 - 62
2Deut 13:1 - 14:21Song 3:6 - 5:1Luke 10:1 - 24
3Deut 14:22 - 15:23Song 5:2 - 6:9Luke 10:25 - 42
4Deut 16Song 6:10 - 8:14Luke 11:1 - 13
5Deut 17:1 - 18:8Obadiah Luke 11:14 - 36
6Deut 18:9 - 19:21Joel 1Luke 11:37 - 54
7Deut 20, 21Joel 2Luke 12:1 - 21
8Deut 22:1 - 23:8Joel 3Luke 12:22 - 40
9Deut 23:9 - 24:22Jonah 1, 2Luke 12:41 - 59
10Deut 25:1 - 26:15Jonah 3, 4Luke 13:1 - 21
11Deut 26:16 - 27:26Amos 1, 2Luke 13:22 - 35
12Deut 28:1 - 37Amos 3, 4Luke 14:1 - 24
13Deut 28:28 - 68Amos 5, 6Luke 14:25 - 15:10
14Deut 29Amos 7, 8Luke 15:11 - 32
15Deut 30:1 - 31:13Amos 9Luke 16
16Deut 31:14 - 32:14Hosea 1:1 - 2:1Luke 17:1 - 19
17Deut 32:15 - 52Hosea 2:2 - 3:19Luke 17:20 - 18:14
18Deut 33Hosea 4:1 - 6:3Luke 18:15 - 43
19Deut 34Hosea 6:4 - 7:16Luke 19:1 - 28
20Joshua 1Hosea 8, 9Luke 19:29 - 48
21Joshua 2Hosea 10:1 - 11:11Luke 20:1 - 19
22Joshua 3Hosea 11:12 - 14:9Luke 20:20 - 21:4
23Joshua 4:1 - 5:12Isaiah 1Luke 21:5 - 38
24Joshua 5:13 - 6:27Isaiah 2Luke 22:1 - 30
25Joshua 7Isaiah 3, 4Luke 22:31 - 53
26Joshua 8Isaiah 5Luke 22:54 - 23:12
27Joshua 9Isaiah 6Luke 23:13 - 46
28Joshua 10Isaiah 7:1 - 8:4Luke 23:47 - 24:12
29Joshua 11, 12Isaiah 8:5 - 9:7Luke 24:13 - 53
30Joshua 13Isaiah 9:8 - 10:51 Thess 1

July

1Joshua 14,15Isaiah 10:6-341 Thess 2:1 - 16
2Joshua 16,17Isaiah 11,121 Thess 2:17 - 3:16
3Joshua 18,19Isaiah 131 Thess 4
4Joshua 20,21Isaiah 141 Thess 5
5Joshua 22Isaiah 15,162 Thess 1
6Joshua 23Isaiah 17,182 Thess 2
7Joshua 24Isaiah 19,202 Thess 3
8Judges 1:1 - 2:5Isaiah 21:1 - 22:141 Cor 1
9Judges 2:6 - 3:4Isaiah 22:15 - 23:181 Cor 2
10Judges 3:5 - 31Isaiah 241 Cor 3
11Judges 4Isaiah 251 Cor 4
12Judges 5Isaiah 261 Cor 5
13Judges 6Isaiah 271 Cor 6
14Judges 7Isaiah 281 Cor 7
15Judges 8Isaiah 291 Cor 8
16Judges 9:1 - 10:5Isaiah 301 Cor 9:1 - 23
17Judges 10:6 - 11:28Isaiah 31,321 Cor 9:24 - 10:14
18Judges 11:29 - 12:15Isaiah 331 Cor 10:15 - 11:1
19Judges 13Isaiah 34,351 Cor 11:2 - 34
20Judges 14,15Isaiah 36:1 - 37:71 Cor 12
21Judges 16Isaiah 37:8 - 381 Cor 13
22Judges 17,18Isaiah 38,391 Cor 14
23Judges 19Isaiah 401 Cor 15:1 - 34
24Judges 20Isaiah 41:1 - 201 Cor 15:35 - 58
25Judges 21Isaiah 41:21 - 42:211 Cor 16
26Ruth 1Isaiah 42:22 - 43:102 Cor 1
27Ruth 2Isaiah 43:11 - 44:52 Cor 2
28Ruth 3,4Isaiah 44:6 - 232 Cor 3:1 - 4:6
291 Sam 1Isaiah 44:24 - 45:82 Cor 4:7 - 5:10
301 Sam 2Isaiah 45:9 - 252 Cor 5:11 - 6:10
311 Sam 3Isaiah 462 Cor 6:11- 7:16

August

11 Sam 4,5Isaiah 472 Cor 8
21Sam 6,7Isaiah 482 Cor 9
31 Sam 8:1 - 9:14Isaiah 492 Cor 10
41 Sam 9:15 - 10:27Isaiah 50:1 - 51:82 Cor 11
51 Sam 11,12Isaiah 51:9 - 232 Cor 12:1 - 13
61 Sam 13Isaiah 52:1 - 122 Cor 12:14 - 13:14
71 Sam 14Isaiah 52:13 - 53:12Rom 1:1 - 16
81 Sam 15Isaiah 54Rom 1:17 - 32
91 Sam 16Isaiah 55:1 - 56:8Rom 2
101 Sam 17:1 - 31Isaiah 56:9 - 57:21Rom 3
111 Sam 17:32 - 58Isaiah 58Rom 4:1 - 22
121 Sam 18:1 - 19:7Isaiah 59Rom 4:23 - 5:11
131 Sam 19:8 - 20:42Isaiah 60Rom 5:12 - 21
141 Sam 21,22Isaiah 61Rom 6:1 - 14
151 Sam 23,24Isaiah 62:1 - 63:14Rom 6:15 - 7:6
161 Sam 25Isaiah 63:15 - 64:12Rom 7:7 - 25
171 Sam 26,27Isaiah 65Rom 8:1 - 17
181 Sam 28,29Isaiah 66Rom 8:18 - 39
191 Sam 30,31Micah 1,2Rom 9:1 - 29
202 Sam 1Micah 3:1 - 4:8Rom 9:30 - 10:21
212 Sam 2Micah 4:9 - 5:15Rom 11:1 - 15
222 Sam 3Micah 6Rom 11:16 - 36
232 Sam 4,5Micah 7Rom 12
242 Sam 6Nahum 1Rom 13
252 Sam 7Nahum 2,3Rom 14:1 - 18
262 Sam 8,9Hab 1Rom 14:19 - 15:13
272 Sam 10,11Hab 2Rom 15:14 - 33
282 Sam 12Hab 3Rom 16
292 Sam 13Zeph 1Gal 1
302 Sam 14Zeph 2Gal 2
312 Sam 15Zeph 3Gal 3:1 - 14

September

12 Sam 16,17Jer 1Gal 3:15 - 29
22 Sam 18:1 - 19:8Jer 2Gal 4:1 - 20
32 Sam 19:9 - 43Jer 3:1 - 4:2Gal 4:21 - 5:9
42 Sam 20Jer 4:3 - 31Gal 5:10 - 26
52 Sam 21Jer 5Gal 6
62 Sam 22Jer 6Eph 1:1 - 14
72 Sam 23Jer 7Eph 1:15 - 2:10
82 Sam 24Jer 8Eph 2:11 - 22
91 Kings 1Jer 9Eph 3
101 Kings 2Jer 10Eph 4:1 - 16
111 Kings 3Jer 11Eph 4:17 - 32
121 Kings 4,5Jer 12Eph 5:1 - 21
131 Kings 6Jer 13Eph 5:22 - 6:9
141 Kings 7Jer 14Eph 6:10 - 24
151 Kings 8:1 - 30Jer 15Phil 1:1 - 20
161 Kings 8:31 - 66Jer 16Phil 1:21 - 2:11
171 Kings 9Jer 17Phil 2:12 - 30
181 Kings 10Jer 18Phil 3:1 - 4:1
191 Kings 11Jer 19, 20Phil 4:2 - 23
201 Kings 12:1 - 24Jer 21Col 1:1 - 20
211 Kings 12:25 - 13:32Jer 22Col 1:21 - 2:7
221 Kings 13:33 - 14:31Jer 23Col 2:8 - 3:4
231 Kings 15:1 - 32Jer 24Col 3:5 - 4:1
241 Kings 15:33 - 16:34Jer 25Col 4:2 - 18
251 Kings 17Jer 26Philemon
261 Kings 18Jer 27, 28Heb 1
271 Kings 19Jer 29, 30Heb 2
281 Kings 20Jer 31Heb 3
291 Kings 21Jer 32Heb 4:1 - 13
301 Kings 22Jer 33Heb 4:14 - 5:10

October

12 Kings 1Jer 34Heb 5:11 - 6:20
22 Kings 2Jer 35Heb 7
32 Kings 3Jer 36Heb 8
42 Kings 4Jer 37Heb 9:1 - 14
52 Kings 5Jer 38Heb 9:15 - 28
62 Kings 6:1 - 23Jer 39Heb 10:1 - 18
72 Kings 6:24 - 7:20Jer 40Heb 10:19 - 39
82 Kings 8Jer 41Heb 11:1 - 16
92 Kings 9Jer 42, 43Heb 11:17 - 40
102 Kings 10Jer 44, 45Heb 12:1 - 17
112 Kings 11, 12Jer 46,47Heb 12:18 - 13:6
122 Kings 13:1 - 14:22Jer 48Heb 13:7 - 25
132 Kings 14:23 - 15:31Jer 49Titus 1:1 - 2:8
142 Kings 15:32 - 16:20Jer 50Titus 2:9 - 3:15
152 Kings 17Jer 51:1 - 241 Tim 1
162 Kings 18Jer 51:25 - 641 Tim 2
172 Kings 19Jer 521 Tim 3
182 Kings 20:1 - 21:18Lam 11 Tim 4
192 Kings 21:19 - 22:20Lam 21 Tim 5
202 Kings 23Lam 31 Tim 6
212 Kings 24Lam 4, 52 Tim 1
222 Kings 25Ezek 12 Tim 2
231 Chron 1Ezek 2:1 - 3:152 Tim 3
241 Chron 2Ezek 3:16 - 4:172 Tim 4
251 Chron 3:1 - 4:23Ezek 5,6John 1:1 - 18
261 Chron 4:24 - 5:26Ezek 7John 1:19 - 51
271 Chron 6Ezek 8, 9John 2:1 - 22
281 Chron 7Ezek 10John 2:23 - 3:21
291 Chron 8,9Ezek 11John 3:22 - 36
301 Chron 10,11Ezek 12John 4:1 - 30
311 Chron 12Ezek 13John 4:31 - 54

November

11 Chron 13, 14Ezek 14, 15John 5:1 - 23
21 Chron 15Ezek 16:1 - 34John 5:24 - 47
31 Chron 16Ezek 16:35 - 63John 6:1 - 21
41 Chron 17, 18Ezek 17John 6:22 - 40
51 Chron 19, 20Ezek 18, 19John 6:41 - 7:1
61 Chron 21Ezek 20:1 - 44John 7:2 - 30
71 Chron 22, 23Ezek 20:45 - 21:32John 7:31 - 8:11
81 Chron 24, 25Ezek 22John 8:12 - 30
91 Chron 26, 27Ezek 23John 8:31 - 59
101 Chron 28Ezek 24, 25John 9:1 - 17
111 Chron 29Ezek 26John 9:18 - 38
122 Chron 1, 2Ezek 27John 9:39 - 10:18
132 Chron 3, 4Ezek 28John 10:19 - 42
142 Chron 5:1 - 6:11Ezek 29:1 - 30:19John 11:1 - 27
152 Chron 6:12 - 42Ezek 30:20 - 31:18John 11:28 - 54
162 Chron 7Ezek 32John 11:55 - 12:19
172 Chron 8, 9Ezek 33John 12:20 - 50
182 Chron 10, 11Ezek 34John 13:1 - 30
192 Chron 12, 13Ezek 35:1 - 36:15John 13:31 - 14:14
202 Chron 14, 15Ezek 36:16 - 38John 14:15 - 31
212 Chron 16, 17Ezek 37John 15:1 - 16
222 Chron 18, 19Ezek 38John 15:17 - 16:15
232 Chron 20Ezek 39John 16:16 - 33
242 Chron 21, 22Ezek 40John 17
252 Chron 23, 24Ezek 41John 18:1 - 27
262 Chron 25Ezek 42John 18:28 - 19:16
272 Chron 26Ezek 43John 19:17 - 42
282 Chron 27, 28Ezek 44John 20
292 Chron 29Ezek 45John 21
302 Chron 30Ezek 461 John 1

December

12 Chron 31Ezek 471 John 2:1 - 17
22 Chron 32Ezek 481 John 2:18 - 29
32 Chron 33Daniel 11 John 3
42 Chron 34Daniel 2:1 - 231 John 4
52 Chron 35Daniel 2:24 - 491 John 5
62 Chron 36Daniel 32 John
7Ezra 1, 2Daniel 43 John
8Ezra 3, 4Daniel 5Rev 1
9Ezra 5Daniel 6Rev 2:1 - 17
10Ezra 6Daniel 7Rev 2:18 - 3:6
11Ezra 7Daniel 8Rev 3:7 - 22
12Ezra 8Daniel 9Rev 4
13Ezra 9Daniel 10Rev 5
14Ezra 10Daniel 11:1 - 20Rev 6
15Neh 1, 2Daniel 11:21 - 45Rev 7
16Neh 3Daniel 12Rev 8
17Neh 4Haggai 1Rev 9
18Neh 5Haggai 2Rev 10
19Neh 6Zech 1Rev 11
20Neh 7Zech 2, 3Rev 12
21Neh 8Zech 4Rev 13
22Neh 9Zech 5, 6Rev 14
23Neh 10, 11Zech 7Rev 15
24Neh 12Zech 8Rev 16
25Neh 13Zech 9, 10Rev 17
26Esther 1Zech 11Rev 18
27Esther 2Zech 12:1 - 13:6Rev 19:1 - 10
28Esther 3, 4Zech 13:7 - 14: 21Rev 19:11 - 20:6
29Esther 5, 6Malachi 1:1 - 2:9Rev 20:7 - 21:8
30Esther 7, 8Malachi 2:10 - 3:6Rev 21:9 - 22:5
31Esther 9, 10Malachi 3:7 - 4:6Rev 22:6 - 21
Note: ordering of Jeremiah is modified to follow book order for consistency
Brought to you by gospelriver.com